Chi tiết dịch vụ

Đào tạo kiến thức, phương thức tiết kiệm năng lượng trong ngành xi măng

Các kiến thức cần thiết khi nghiền than chất bốc cao.
Các kiến thức về vận hành cũng như kinh nghiệm của các chuyên gia hơn 8 năm làm việc trực tiếp trong việc nghiền than chất bốc cao của chúng tôi cũng được chia sẽ cụ thể cùng bạn.
Các phương thức tiết kiệm năng lượng trong ngành xi măng.
Các phương pháp đo đạc, đánh giá hệ thống, tính toán...để tiến hành chương trình tiết kiệm năng lượng.

hbl-1.png
Gió thừa (false air) không mong muốn lọt vào hoặc xì ra khỏi hệ thống gây tổn thất nhiều vể điện năng và nhiệt năng hệ thống

services_detail-services