Chi tiết bài viết

Quá trình thực hiện dự án và một vài kết quả thực tiễn

                                                             

                                                                          Xác định các thông số, dữ liệu cần thu thập để phục vụ cho việc đánh giá, tính toán 

 

                                                      Một số hình ảnh đo đạc các thông số thực tế, kiểm tra hiện trạng của dây chuyền sản xuất, tập hợp số liệu

 

  

                                                                                 Các buổi đào tạo chuyên môn, công nghệ

 

   

                                                                      Một số dữ liệu về kết quả thực tế từ các dự án của Cost Solutions

Hotline tư vấn miễn phí: +84973511868
zalo
thongtin_detail-thongtin